Kolekcja on-line zabytków Centrum św. Jana


Zapraszamy do korzystania z kolekcji on-line zabytków Centrum św. Jana

Dla spragnionych pogłębiania wiedzy o historycznym wyposażeniu przygotowaliśmy wirtualną kolekcję, gdzie znalazły się informacje o ruchomym wyposażeniu kościoła wraz ze zdjęciami – zarówno współczesnymi, jak i archiwalnymi, filmami o zabytkach oraz, w przypadku trzech naszych największych obiektów – modelami 3D.

Kliknij tutaj, aby przejść do kolekcji

Kolekcja powstała na zlecenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Skip to content