Kolekcja on-line zabytków Centrum św. Jana

Zapraszamy do korzystania z kolekcji on-line zabytków Centrum św. Jana

Kliknij tutaj, aby przejść do kolekcji

Kolekcja powstała na zlecenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..